การแปรผลระดับความผิดพลาดของข้อมูล

มีข้อมูลต้องสงสัย เท่ากับ 0%
(0 %)
มีข้อมูลต้องสงสัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
(<=1%)
มีข้อมูลต้องสงสัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20%
(<=20%)
มีข้อมูลต้องสงสัย มากกว่า 20% ขึ้นไป
(>20%)