รายงานพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศรัตรูพืช

 
  1.อัตราส่วนของผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช
  2.อัตราส่วนของผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการ
  3.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายกลุ่มอายุ
  4.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกรายอาชีพ
  5.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนัก
  6.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายกลุ่มอายุ
  7.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายอาชีพ
  8.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว
  9.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว รายกลุ่มอายุ
  10.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่ว จำแนกรายอาชีพ
  11.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ
  12.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ รายกลุ่มอายุ
  13.จำนวนผู้ป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ จำแนกรายอาชีพ
  14.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ)
  15.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ)
  16.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รายกลุ่มอายุ (Env-occ)
  17.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ)
  18.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ)
  19.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง รายกลุ่มอายุ (Env-occ)
  20.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ)
  21.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ)
  22.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด รายกลุ่มอายุ (Env-occ)
  23.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน
  24.อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บจากการทำงานต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการ
  25.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายกลุ่มอายุ
  26.จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพ
  27.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล
  28.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)
  29.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) รายกลุ่มอายุ
  30.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส
  31.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส รายกลุ่มอายุ
  32.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma)
  33.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma) รายกลุ่มอายุ
  34.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
  35.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง รายกลุ่มอายุ
  36.จำนวนผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จำแนกรายอาชีพ
  37.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์
  38.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ รายกลุ่มอายุ
  39.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ จำแนกรายอาชีพ
  40.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน
  41.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน รายกลุ่มอายุ
  42.จำนวนผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพ
  43.อัตราป่วยโรคจากความร้อน(กลุ่ม Heat stroke)
  44.อัตราป่วยโรคจากความร้อน จำแนกรายกลุ่มอายุ
  45.จำนวนผู้ป่วยโรคจากความร้อนจำแนกรายอาชีพ
  46.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  47.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  48.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  49.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  50.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี
  51.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  52.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
  53.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ