ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view Chart
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
1. ด้านองค์กร บุคลากรและการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1.ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงาน สื่อสารเชิงรุก (ร้อยละ 80)
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
18/01/2566
2. ด้านการนำสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  3. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 3)
0.00  
9.00  
5.00  
55.56  
11/07/2566
4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  4.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 70)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  5. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน (ร้อยละ 75)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น และลดอัตราตายโรคที่สำคัญ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  6.ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการ ใช้พลังงานสะอาด (ร้อยละ 80)
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
19/04/2566
7.ด้านอื่นๆ: ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  7.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 100)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00