ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view Chart
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน ( เกณฑ์ : 50.00 )
0.00  
511,751.00  
308,794.00  
60.34  
12/09/2565
  2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ( เกณฑ์ : 44.00 )
0.00  
50.00  
30.00  
60.00  
16/08/2565
  3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ( เกณฑ์ : 75.00 )
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
17/08/2565
  4. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ( เกณฑ์ : 70.00 )
0.00  
112.00  
93.00  
83.04  
17/08/2565
สมุนไพร กัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  2.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ (เทียบช่วงเวลาเดียวกัน เกณฑ์ : 2.00 )
0.00  
7,406,598.00  
8,885,407.00  
19.97  
16/11/2565
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ( เกณฑ์ : 80.00 )
0.00  
118.00  
92.00  
77.97  
17/08/2565
  2. จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ ( เกณฑ์ : 100.00 )
0.00  
141,066.00  
78,554.00  
49.57  
17/08/2565
  3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ( เกณฑ์ : 90.00 )
0.00  
2,006.00  
1,252.00  
62.42  
17/08/2565
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน ( เกณฑ์ : 100.00 )
0.00  
116.00  
113.00  
97.41  
17/08/2565
  2. ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ( เกณฑ์ : 70.00 )
0.00  
562,786.00  
485,922.00  
86.34  
16/11/2565
  3. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ ( เกณฑ์ : 1.55 )
0.00  
87,065.00  
116.00  
0.13  
17/08/2565
ระบบบริการก้าวหน้า
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus ( เกณฑ์ : 60.00 )
0.00  
18.00  
14.00  
77.78  
15/08/2565
  2. ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator ( เกณฑ์ : 100.00 )
2.00  
2.00  
2.00  
100.00  
15/08/2565
  3.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ( เกณฑ์ : 75.00 )
0.00  
57.00  
50.00  
87.71  
15/08/2565
  3.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ( เกณฑ์ : 75.00 )
0.00  
55.00  
50.00  
90.90  
15/08/2565
  3.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ( เกณฑ์ : 60.00 )
0.00  
113.00  
102.00  
90.26  
15/08/2565
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ( เกณฑ์ : 80.00 )
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
17/08/2565
  5.1 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must) ( เกณฑ์ : 50.00 )
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
17/08/2565
  5.2 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must) ( เกณฑ์ : 50.00 )
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
17/08/2565
  5.3 จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นสูง (The best) ( เกณฑ์ : 100.00 )
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
17/08/2565
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ( เกณฑ์ : 50.00 )
78,879.00  
23,102.00  
15,592.00  
67.49  
17/08/2565
  6.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ( เกณฑ์ : 98.00 )
0.00  
79.00  
79.00  
100.00  
17/08/2565
  7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ( เกณฑ์ : 30.00 )
0.00  
18.00  
18.00  
100.00  
17/08/2565
  7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ( เกณฑ์ : 30.00 )
0.00  
20.00  
20.00  
100.00  
17/08/2565
  8. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 ( เกณฑ์ : 100.00 )
91.93  
100.00  
97.11  
97.11  
17/08/2565
  9.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ( เกณฑ์ : 8.00 )
8.00  
533,506.00  
0.00  
0.00  
16/11/2565
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ( เกณฑ์ : 92.00 )
0.00  
19.00  
19.00  
100.00  
15/08/2565
  2. ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน ( เกณฑ์ : 60.00 )
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
17/08/2565
องค์กรแห่งความสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา ( เกณฑ์ : 80.00 )
0.00  
38.00  
38.00  
100.00  
16/08/2565
  4.1 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับเขตสุขภาพ ( เกณฑ์ : 100.00 )
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
16/08/2565
  4.2 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด ( เกณฑ์ : 100.00 )
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
16/08/2565