ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view Chart
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
16/02/2564
  20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
25.00  
25.00  
22.00  
88.00  
16/02/2564
  21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
537,299.00  
214,299.00  
232,595.00  
108.23  
16/02/2564
เศรษฐกิจสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
สมุนไพรกัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  49. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
บริการก้าวหน้า
>
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00