ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view Chart
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
PP&P Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
1,685.00  
1.00  
59.35  
17/11/2562
  2.1 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
0.00  
15,195.00  
14,326.00  
94.28  
17/11/2562
  2.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
0.00  
14,326.00  
3,502.00  
24.45  
17/11/2562
  2.3 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
0.00  
3,467.00  
3,248.00  
93.68  
17/11/2562
  2.4 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
95.00  
52.00  
54.74  
17/11/2562
  2.5 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
0.00  
14,326.00  
14,002.00  
97.74  
17/11/2562
  3.ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
06/09/2562
  4.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป มากกว่าเท่ากับร้อยละ 40
9.00  
9.00  
8.00  
88.89  
13/09/2562
  4.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย 1 แห่ง
9.00  
9.00  
5.00  
55.56  
13/09/2562
Service Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  5.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ค่าเป้าหมายสะสม ร้อยละ 36 ( 1,170 ทีม ) (จัดตั้งทีมใหม่ 364 ทีม)
0.00  
54.00  
13.00  
24.00  
12/09/2562
  6.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) น้อยกว่าร้อยละ 5
0.00  
776.00  
16.00  
2.06  
17/11/2562
  6.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25
0.00  
304.00  
45.00  
14.80  
17/11/2562
  6.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การรักษาใน Stroke Unit น้อยกว่าร้อยละ 7
0.00  
1,259.00  
64.00  
5.08  
17/11/2562
  6.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม มากกว่าเท่ากับร้อยละ 40
0.00  
1,017.00  
956.00  
94.00  
30/09/2562
  6.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) มากกว่าเท่ากับร้อยละ 50
0.00  
66.00  
57.00  
86.36  
30/09/2562
  6.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) มากกว่าเท่ากับร้อยละ 60
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
30/09/2562
  7.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
99.00  
116.00  
108.00  
93.10  
13/09/2562
  8.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
9.00  
9.00  
9.00  
100.00  
12/09/2562
  8.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
9.00  
6.00  
66.66  
12/09/2562
  9.ร้อยละของโรงพยาบาล(รพศ/รพท)มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ร้อยละ 20
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/09/2562
  10.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30
0.00  
1,017.00  
295.00  
29.01  
17/11/2562
  11.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)
0.00  
164.00  
81.00  
49.39  
28/08/2562
  12.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month remission rate)
0.00  
1,689.00  
840.00  
49.73  
06/09/2562
  13.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
24.00  
29.00  
22.00  
75.86  
12/09/2562
  13.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8,275.00  
13,791.00  
12,125.00  
87.92  
11/09/2562
  13.3 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการทำ root cause analysis ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
15.00  
15.00  
13.00  
86.67  
11/09/2562
  13.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45
37.00  
84.00  
21.00  
25.00  
11/09/2562
  13.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
06/09/2562
  13.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
7.00  
8.00  
8.00  
100.00  
06/09/2562
  13.7 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1 น้อยกว่าร้อยละ 12
949.00  
7,907.00  
192.00  
3.41  
06/09/2562
People Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  14.ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (มีข้อมูล มีแผนการบริหารตำแหน่ง มีการดำเนินการตามแผน และมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ครบ 4 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
0.00  
100.00  
85.00  
85.00  
30/08/2562
  15.จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
19.00  
19.00  
19.00  
100.00  
30/08/2562
Governance Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  16.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
02/09/2562
  16.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
02/09/2562
  17.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
06/09/2562
  17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
8.00  
7.00  
87.50  
12/09/2562
  18.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100
0.00  
37.00  
37.00  
100.00  
12/09/2562
  18.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60
0.00  
112.00  
75.00  
66.96  
12/09/2562
  19.1 รพศ./รพท. มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
02/09/2562
  19.2 รพช.และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50
0.00  
8.00  
0.00  
0.00  
02/09/2562
  20.มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง (ร้อยละ 100)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
02/09/2562
  21.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
0.00  
9.00  
0.00  
0.00  
28/08/2562