ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
0.00  
112.00  
35.00  
31.25  
04/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
0.00  
21.00  
5.00  
23.80  
04/08/2561
  ทรายมูล
0.00  
9.00  
3.00  
33.33  
04/08/2561
  กุดชุม
0.00  
13.00  
4.00  
30.76  
04/08/2561
  คำเขื่อนแก้ว
0.00  
16.00  
5.00  
31.25  
04/08/2561
  ป่าติ้ว
0.00  
7.00  
2.00  
28.57  
04/08/2561
  มหาชนะชัย
0.00  
16.00  
5.00  
31.25  
04/08/2561
  ค้อวัง
0.00  
6.00  
4.00  
66.66  
04/08/2561
  เลิงนกทา
0.00  
18.00  
4.00  
22.22  
04/08/2561
  ไทยเจริญ
0.00  
6.00  
3.00  
50.00  
04/08/2561