ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
0.00  
32.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
0.00  
7.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ทรายมูล
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  กุดชุม
0.00  
5.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  คำเขื่อนแก้ว
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ป่าติ้ว
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  มหาชนะชัย
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ค้อวัง
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  เลิงนกทา
0.00  
5.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ไทยเจริญ
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561