ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00  
8.00  
8.00  
100.00  
04/07/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  ทรายมูล
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  กุดชุม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  คำเขื่อนแก้ว
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  ป่าติ้ว
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  มหาชนะชัย
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  ค้อวัง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  เลิงนกทา
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561
  ไทยเจริญ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/07/2561