ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
9.00  
9.00  
3.00  
33.33  
14/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/02/2561
  ทรายมูล
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/02/2561
  กุดชุม
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  คำเขื่อนแก้ว
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ป่าติ้ว
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  มหาชนะชัย
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
14/02/2561
  ค้อวัง
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  เลิงนกทา
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561
  ไทยเจริญ
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
14/02/2561