ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
9.00  
3.00  
33.33  
04/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/08/2561
  ทรายมูล
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/08/2561
  กุดชุม
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561
  คำเขื่อนแก้ว
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561
  ป่าติ้ว
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561
  มหาชนะชัย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
04/08/2561
  ค้อวัง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561
  เลิงนกทา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561
  ไทยเจริญ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
04/08/2561