ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
107.00  
122.00  
105.00  
86.07  
14/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
29.00  
34.00  
26.00  
76.47  
14/02/2561
  ทรายมูล
3.00  
3.00  
3.00  
100.00  
14/02/2561
  กุดชุม
19.00  
22.00  
18.00  
81.82  
14/02/2561
  คำเขื่อนแก้ว
12.00  
14.00  
13.00  
92.86  
14/02/2561
  ป่าติ้ว
7.00  
8.00  
7.00  
87.50  
14/02/2561
  มหาชนะชัย
12.00  
13.00  
13.00  
100.00  
14/02/2561
  ค้อวัง
4.00  
4.00  
4.00  
100.00  
14/02/2561
  เลิงนกทา
15.00  
17.00  
14.00  
82.35  
14/02/2561
  ไทยเจริญ
6.00  
7.00  
7.00  
100.00  
14/02/2561