ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
93.00  
114.00  
108.00  
94.73  
31/05/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
40.00  
46.00  
44.00  
95.65  
31/05/2561
  ทรายมูล
5.00  
6.00  
6.00  
100.00  
31/05/2561
  กุดชุม
7.00  
8.00  
7.00  
87.50  
31/05/2561
  คำเขื่อนแก้ว
7.00  
8.00  
7.00  
87.50  
31/05/2561
  ป่าติ้ว
6.00  
6.00  
5.00  
83.33  
31/05/2561
  มหาชนะชัย
15.00  
17.00  
17.00  
100.00  
31/05/2561
  ค้อวัง
8.00  
9.00  
9.00  
100.00  
31/05/2561
  เลิงนกทา
12.00  
13.00  
12.00  
92.31  
31/05/2561
  ไทยเจริญ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
31/05/2561