ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
22,107.00  
2,653.00  
346.00  
1.57  
11/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
9,660.00  
7,103.00  
177.00  
2.49  
11/08/2561
  ทรายมูล
524.00  
515.00  
7.00  
1.27  
11/08/2561
  กุดชุม
1,759.00  
922.00  
6.00  
0.65  
11/08/2561
  คำเขื่อนแก้ว
2,776.00  
1,916.00  
2.00  
0.10  
11/08/2561
  ป่าติ้ว
352.00  
227.00  
3.00  
1.32  
11/08/2561
  มหาชนะชัย
974.00  
974.00  
10.00  
1.03  
11/08/2561
  ค้อวัง
1,297.00  
917.00  
2.00  
0.22  
11/08/2561
  เลิงนกทา
4,352.00  
5,835.00  
26.00  
0.45  
11/08/2561
  ไทยเจริญ
413.00  
321.00  
9.00  
2.80  
11/08/2561