ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
22,107.00  
2,653.00  
346.00  
1.57  
12/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
9,660.00  
1,159.00  
237.00  
2.45  
12/10/2561
  ทรายมูล
524.00  
63.00  
11.00  
2.10  
12/10/2561
  กุดชุม
1,759.00  
211.00  
20.00  
1.14  
12/10/2561
  คำเขื่อนแก้ว
2,776.00  
333.00  
3.00  
0.11  
12/10/2561
  ป่าติ้ว
352.00  
42.00  
3.00  
0.85  
12/10/2561
  มหาชนะชัย
974.00  
117.00  
19.00  
1.95  
12/10/2561
  ค้อวัง
1,297.00  
156.00  
2.00  
0.15  
12/10/2561
  เลิงนกทา
4,352.00  
522.00  
40.00  
0.92  
12/10/2561
  ไทยเจริญ
413.00  
50.00  
11.00  
2.66  
12/10/2561