ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
2.00  
5.00  
5.00  
100.00  
12/02/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/02/2561
  ทรายมูล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/02/2561
  กุดชุม
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/02/2561
  คำเขื่อนแก้ว
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/02/2561
  ป่าติ้ว
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/02/2561
  มหาชนะชัย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/02/2561
  ค้อวัง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/02/2561
  เลิงนกทา
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/02/2561
  ไทยเจริญ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/02/2561