PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ ไทยเจริญ

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
25,185.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03924 รพ.สต.บ้านน้ำคำ
0.00  
2,993.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03925 รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย
0.00  
2,320.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03926 รพ.สต.บ้านส้มผ่อ
0.00  
5,189.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03927 รพ.สต.บ้านหนองสนม
0.00  
1,992.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03928 รพ.สต.บ้านคำไผ่
0.00  
3,199.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  10969 รพ.ไทยเจริญ
0.00  
4,221.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  13886 รพ.สต.บ้านคำเตย
0.00  
5,271.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560