PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ ค้อวัง

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
16,648.00  
10.00  
60.07  
16/11/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03900 รพ.สต.บ้านเหล่าน้อย
0.00  
1,027.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03901 รพ.สต.บ้านโพนเมือง
0.00  
3,731.00  
1.00  
26.80  
16/11/2560
  03902 รพ.สต.บ้านติ้ว
0.00  
2,113.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03903 รพ.สต.บ้านตูม
0.00  
2,513.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03904 รพ.สต.บ้านศิริพัฒนา
0.00  
1,392.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03905 รพ.สต.บ้านน้ำอ้อม
0.00  
1,887.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  10968 รพ.ค้อวัง
0.00  
3,985.00  
9.00  
225.85  
16/11/2560