PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ ค้อวัง

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
16,601.00  
10.00  
60.24  
10/01/2561
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง
0.00  
1,028.00  
0.00  
0.00  
10/01/2561
  03901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน
0.00  
3,729.00  
1.00  
26.82  
10/01/2561
  03902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว ตำบลกุดน้ำใส
0.00  
2,119.00  
0.00  
0.00  
10/01/2561
  03903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส
0.00  
2,454.00  
0.00  
0.00  
10/01/2561
  03904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม
0.00  
1,396.00  
0.00  
0.00  
10/01/2561
  03905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม
0.00  
1,891.00  
0.00  
0.00  
10/01/2561
  10968 โรงพยาบาลค้อวัง
0.00  
3,984.00  
9.00  
225.90  
10/01/2561