PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ คำเขื่อนแก้ว

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
46,732.00  
5.00  
10.70  
22/09/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03863 รพ.สต.บ้านย่อ
0.00  
4,994.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03864 รพ.สต.บ้านสงเปือย
0.00  
2,914.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03865 รพ.สต.บ้านโพนทัน
0.00  
2,422.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03866 รพ.สต.บ้านดงเจริญ
0.00  
2,843.00  
1.00  
35.17  
22/09/2560
  03867 รพ.สต.บ้านทุ่งมน
0.00  
2,466.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03868 รพ.สต.บ้านนาคำ
0.00  
1,822.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03869 รพ.สต.บ้านดงแคนใหญ่
0.00  
4,645.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03870 รพ.สต.บ้านบกน้อย
0.00  
807.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03871 รพ.สต.บ้านกู่จาน
0.00  
2,561.00  
1.00  
39.05  
22/09/2560
  03872 รพ.สต.บ้านนาเวียง
0.00  
1,579.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03873 รพ.สต.บ้านนาแก
0.00  
1,482.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03874 รพ.สต.บ้านนาหลู่
0.00  
1,084.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03875 รพ.สต.บ้านกุดกุง
0.00  
3,187.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03876 รพ.สต.บ้านเหล่าไฮ
0.00  
1,747.00  
1.00  
57.24  
22/09/2560
  03877 รพ.สต.บ้านแคนน้อย
0.00  
2,519.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  10965 รพ.คำเขื่อนแก้ว
0.00  
8,085.00  
1.00  
12.37  
22/09/2560
  23212 รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม
0.00  
1,575.00  
1.00  
63.49  
22/09/2560