PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ กุดชุม

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
43,663.00  
6.00  
13.74  
16/11/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03851 รพ.สต.บ้านหนองแก
0.00  
2,781.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03852 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
0.00  
3,117.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03853 รพ.สต.บ้านกำแมด
0.00  
2,682.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03854 รพ.สต.บ้านหัวงัว
0.00  
3,781.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03855 รพ.สต.บ้านนาโส่
0.00  
2,796.00  
2.00  
71.53  
16/11/2560
  03856 รพ.สต.บ้านหัวนา
0.00  
4,094.00  
2.00  
48.85  
16/11/2560
  03857 รพ.สต.บ้านหนองหมี
0.00  
3,031.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03858 รพ.สต.บ้านโพนงาม
0.00  
1,944.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03859 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
0.00  
3,836.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03860 รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง
0.00  
2,823.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03861 รพ.สต.บ้านคำผักกูด
0.00  
2,472.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03862 รพ.สต.บ้านโนนประทาย
0.00  
2,715.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  13883 รพ.สต.บ้านสุขเกษม
0.00  
1,465.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  22158 ศสช.ใกล้บ้านใกล้ใจ
0.00  
6,126.00  
2.00  
32.65  
16/11/2560