PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ กุดชุม

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
43,865.00  
4.00  
9.12  
22/09/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03851 รพ.สต.บ้านหนองแก
0.00  
2,766.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03852 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
0.00  
3,114.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03853 รพ.สต.บ้านกำแมด
0.00  
2,682.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03854 รพ.สต.บ้านหัวงัว
0.00  
3,768.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03855 รพ.สต.บ้านนาโส่
0.00  
2,787.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03856 รพ.สต.บ้านหัวนา
0.00  
4,271.00  
2.00  
46.83  
22/09/2560
  03857 รพ.สต.บ้านหนองหมี
0.00  
3,025.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03858 รพ.สต.บ้านโพนงาม
0.00  
2,073.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03859 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
0.00  
3,846.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03860 รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง
0.00  
2,788.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03861 รพ.สต.บ้านคำผักกูด
0.00  
2,465.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  03862 รพ.สต.บ้านโนนประทาย
0.00  
2,703.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  13883 รพ.สต.บ้านสุขเกษม
0.00  
1,458.00  
0.00  
0.00  
22/09/2560
  22158 ศสช.ใกล้บ้านใกล้ใจ
0.00  
6,119.00  
2.00  
32.69  
22/09/2560