PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Service Excellence (PA)
(45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร
ระดับอำเภอ ทรายมูล

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
0.00  
20,454.00  
8.00  
39.11  
16/11/2560
ระดับหน่วยบริการ
  หน่วยบริการ BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update
  03843 รพ.สต.บ้านโคกยาว
0.00  
2,236.00  
1.00  
44.72  
16/11/2560
  03844 รพ.สต.บ้านดู่ลาด
0.00  
935.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03845 รพ.สต.บ้านสีสุก
0.00  
1,483.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03846 รพ.สต.บ้านคำครตา
0.00  
1,819.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03847 รพ.สต.บ้านดงมะไฟ
0.00  
2,163.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03848 รพ.สต.บ้านนาเวียง
0.00  
1,786.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03849 รพ.สต.บ้านไผ่
0.00  
2,091.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  03850 รพ.สต.บ้านโคกกลาง
0.00  
1,675.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560
  10963 รพ.ทรายมูล
0.00  
1.00  
5.00  
500.00  
16/11/2560
  13882 รพ.สต.บ้านหนองแวง
0.00  
592.00  
2.00  
337.84  
16/11/2560
  22157 ศสช.ทรายมูล
0.00  
5,673.00  
0.00  
0.00  
16/11/2560