PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) Governance Excellence (PA)
(92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
9.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  ทรายมูล
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  กุดชุม
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  คำเขื่อนแก้ว
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  ป่าติ้ว
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  มหาชนะชัย
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  ค้อวัง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  เลิงนกทา
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560
  ไทยเจริญ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
31/05/2560