PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
97.00  
236.00  
229.00  
97.03  
17/03/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
94.87  
127.00  
122.00  
94.57  
17/03/2560
  ทรายมูล
96.92  
0.00  
0.00  
0.00  
17/03/2560
  กุดชุม
97.50  
0.00  
0.00  
0.00  
17/03/2560
  คำเขื่อนแก้ว
92.00  
24.00  
24.00  
100.00  
17/03/2560
  ป่าติ้ว
96.00  
0.00  
0.00  
0.00  
17/03/2560
  มหาชนะชัย
97.10  
34.00  
34.00  
100.00  
17/03/2560
  ค้อวัง
98.15  
49.00  
49.00  
100.00  
17/03/2560
  เลิงนกทา
95.08  
0.00  
0.00  
0.00  
17/03/2560
  ไทยเจริญ
92.86  
0.00  
0.00  
0.00  
17/03/2560