PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.70  
767.00  
741.00  
96.61  
30/06/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
94.87  
322.00  
303.00  
94.10  
30/06/2560
  ทรายมูล
96.92  
52.00  
50.00  
96.15  
30/06/2560
  กุดชุม
97.50  
32.00  
32.00  
100.00  
30/06/2560
  คำเขื่อนแก้ว
92.00  
51.00  
49.00  
96.08  
30/06/2560
  ป่าติ้ว
96.00  
42.00  
41.00  
97.62  
30/06/2560
  มหาชนะชัย
97.10  
113.00  
112.00  
99.11  
30/06/2560
  ค้อวัง
98.15  
55.00  
55.00  
100.00  
30/06/2560
  เลิงนกทา
95.08  
94.00  
93.00  
98.94  
30/06/2560
  ไทยเจริญ
92.86  
6.00  
6.00  
100.00  
30/06/2560