PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
97.00  
332.00  
314.00  
94.58  
27/04/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
94.87  
171.00  
158.00  
92.40  
27/04/2560
  ทรายมูล
96.92  
7.00  
6.00  
85.71  
27/04/2560
  กุดชุม
97.50  
7.00  
7.00  
100.00  
27/04/2560
  คำเขื่อนแก้ว
92.00  
34.00  
32.00  
94.12  
27/04/2560
  ป่าติ้ว
96.00  
8.00  
7.00  
87.50  
27/04/2560
  มหาชนะชัย
97.10  
46.00  
45.00  
97.83  
27/04/2560
  ค้อวัง
98.15  
52.00  
52.00  
100.00  
27/04/2560
  เลิงนกทา
95.08  
7.00  
7.00  
100.00  
27/04/2560
  ไทยเจริญ
92.86  
0.00  
0.00  
0.00  
27/04/2560