PA ปี 2560 (ใช้ Template กพร) P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
97.00  
858.00  
817.00  
95.22  
11/06/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองยโสธร
94.87  
329.00  
312.00  
94.83  
11/06/2560
  ทรายมูล
96.92  
73.00  
71.00  
97.26  
11/06/2560
  กุดชุม
97.50  
42.00  
39.00  
92.86  
11/06/2560
  คำเขื่อนแก้ว
92.00  
53.00  
50.00  
94.34  
11/06/2560
  ป่าติ้ว
96.00  
53.00  
51.00  
96.23  
11/06/2560
  มหาชนะชัย
97.10  
118.00  
115.00  
97.46  
11/06/2560
  ค้อวัง
98.15  
70.00  
65.00  
92.86  
11/06/2560
  เลิงนกทา
95.08  
111.00  
105.00  
94.59  
11/06/2560
  ไทยเจริญ
92.86  
9.00  
9.00  
100.00  
11/06/2560