ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view table
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
14. ระดับความสำเร็จของการดำเนิ
   Update : 03/05/2559
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ